Nazaj

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva strokovni delavec 2, športno treniranje, košarka

07
avg.
2020
  • Novice

Ljubljana - Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Košarkarska zveza Slovenije objavljata razpis usposabljanja za pridobitev naziva strokovni delavec 2, športno treniranje, košarka. Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. Vse informacije najdete v nadaljevanju.

''Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.''

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Košarkarska zveza Slovenije

KRAJ: Ljubljana

TERMINI IZVEDBE: 28.08.2020m 22.11.2020

VODJA: prof. dr. Frane Erčulj

UDELEŽENCI: Ciljna skupina: zaposleni. Na dogodek bo sprejetih 25 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Biti mora zaposlen (redno delovno razmerje za poln ali skrajšan delovni čas, ali odprt status samostojnega podjetnika, kmeta, poklicnega športnika)
2. Imeti mora pridobljen naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, košarka, oziroma naziv po starem Zakonu o športu (ZSpo) Trener košarke mladih.
3. Imeti mora najmanj eno leto športno pedagoških izkušenj.

POTREBNA DOKAZILA: Kandidati morajo za preverbo izpolnjevanja pogojev poslati naslednja dokazila:
1. Potrdilo o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Kot potrdilo o zaposlitvi so ustrezna naslednja dokazila:
potrdilo o zaposlitvi - priloženi obrazec, ki pa si ga kandidati ob prijavi izpišejo iz aplikacije in ga dajo v potrditev delodajalcu ali potrdilo delodajalca (lasten dopis delodajalca) podpisano in žigosano iz katerega je razviden status zaposlitve ali izpis iz AJPES a (v primeru nosilca S.P. ja) ali potrdilo od ZPIZ a (obrazec: Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS).
2. Preslikavo diplome z nazivom Strokovni delavec 1, športno treniranje, košarka ali Trener košarke mladih.
3. Potrdilo društva ali zveze iz katerega je razvidno, da si je kandidat pridobil vsaj 1 leto športno pedagoških izkušenj od pridobitve usposobljenosti na področju košarke.

POGOJI DOKONČANJA: Kandidat mora za zaključek usposabljanja opraviti vse sledeče obveznosti:
Za pristop k izpitnim obveznostim mora kandidat doseči naslednjo prisotnost:
1. Doseči mora najmanj 80% udeležba pri obveznih vsebinah.
2. Doseči mora najmanj 80% udeležba pri posebnih vsebinah. Ob doseženi dovolj visoki prisotnosti lahko kandidat pristopi k izpitnim obveznostim ki so:
3. Opraviti mora teoretični izpit iz obveznih vsebin.
4. Opraviti mora teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin skladno z opredelitvijo pri posameznem predmetu posebnih vsebin.
5. Opraviti mora prakso v nacionalnih programih KZS - 10 ur.
6. Napisati mora strokovni članek ali prevod članka na dogovorjeno temo.
Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s tem pravilnikom. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana. Izpit se vrednoti z "je opravil" ali "ni opravil".
Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

PRIJAVE: Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov http://prijave.olympic.si.

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL: Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 24.08.2020, do 10. ure.

PRIJAVNINA: Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA: Cilj programa športno treniranje, košarka, 2. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi košarka.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Program usposabljanja športno treniranje -  košarka  2. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge košarka s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

URNIK USPOSABLJANJA: Urnik usposabljanja
Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo na naših spletnih straneh. Več
Strinjam seNe strinjam se